ข้าวสงข์หยดบทเรียนเยาวชนคนเมืองลุง

Advertisements

การงานอาชีพฯ

การงานอาชีพฯ.

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเรื่อง  ดอกไม้ประดิษฐ์  ลดวิกฤติโลกร้อน  ฉบับนี้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่  การดำรงชีวิตและครอบครัว  (งานประดิษฐ์)  ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการทำงานประดิษฐ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนัก  ความคิดสร้างสรรค์  อดทนในการทำงาน  และเป็นคู่มือสำหรับครูในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีจุดประสงค์ที่สำคัญดังนี้

1.            ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานประดิษฐ์  (การประดิษฐ์ดอกไม้)

2.            ผู้เรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียนและมีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติ

3.            ผู้เรียนสามารถเลือกเศษวัสดุ  และของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ใหม่

4.            เป็นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน  ประการ  คือ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด 

      มีวินัย  สะอาด  สุภาพ  สามัคคี  และมีน้ำใจ

การงานอาชีพฯ

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ดอกไม้ประดิษฐ์ ลดวิกฤติโลกร้อน” ฉบับนี้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว (งานประดิษฐ์) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการทำงานประดิษฐ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนัก ความคิดสร้างสรรค์ อดทนในการทำงาน และเป็นคู่มือสำหรับครูในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีจุดประสงค์ที่สำคัญดังนี้
1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้)
2. ผู้เรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียนและมีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติ
3. ผู้เรียนสามารถเลือกเศษวัสดุ และของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ใหม่
4. เป็นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ และเศษวัสดุมาทำงานประดิษฐ์
2. ผู้เรียนสามารถใช้เก็บ และบำรุงรักษาเครื่องมือได้ถูกต้องตามคำแนะนำ
3. ผู้เรียนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน
5. ผู้เรียนมีความตระหนักในการนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์ลดวิกฤติโลกร้อน